Robotik Kodlama Temel Seviye Kurs programları

Robotik Kodlama Ders programları

1-TEMEL ELEKTRONİK VE KODLAMAYA GİRİŞ KURSU

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Mesleki Gelişim Programı 

ALAN ALT ALAN KODU
  Teknik Eğitim       Mekatronik 2.02.08.15.009

  ETKİNLİĞİN ADI:

Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; öğretmenlerin “Temel Elektronik ve Programlamaya Giriş” konusunda bilinçlendirilmesi ve bu uygulamaların disiplinler arası nasıl ilişkilendirileceğinin gösterilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyerin aşağıdaki yetkinliklere sahip olması beklenmektedir;

●  Temel elektronik kavramlarını (akım, gerilim, iletken, yalıtkan) açıklar.

●   Devre çeşitlerini bilir ve basit bir elektrik devresi yapar.

●   Direnç, buton, led, buzzer devre elemanlarını tanır.

●   Breadboard kullanımını bilir.

●   Dijital Avometreyi kullanmayı bilir.

●   Dijital Avometre ile direnç, pil, ldr ve potansiyometre ölçümünü ve sağlamlık kontrolünü yapar.

●   Dijital Avometre ile ledin sağlamlık kontrolünü yapar.

●   Dijital Avometre ile kısa devre kontrolü yapar.

●   Breadboard üzerine devre kurup çalıştırır.

●   Çalışmayan devrenin kontrolünü yapar.

●   Ohm  kanununu açıklar.

●   Avometre ile akım ölçümü yapar.

●   Dirençleri seri ve paralel bağlayarak toplam direnç ölçümü yapar.

●   LDR ile ledin kontrolü devresini breadoard üzerine yapar.

●   POT ile ledin kontrolü devresini breadboard üzerine yapar.

●   Makine dili, derleyici kavramlarını açıklar.

●   Sayı sistemlerini (binary – desimal – heksadesimal) birbirine dönüştürür.

●   Programlamada giriş, çıkış, değişken kavramlarını açıklar.

●   Basit bir programın akış diyagramını çizer.

●   Operatör ve kontrol yapılarını açıklar.

●   2 sayının toplamını bulan programın algoritmasını yapar.

●   2 sayıdan büyük olanı bulan programın algoritmasını yapar.

●   Döngü kavramını açıklar.

●   Döngüleri program içerisinde kullanır.

●   Fonksiyon kavramını açıklar.

●   Arduino UNO kartını tanır.

●   Tinkercadblock programını kullanıp bir ledin Arduino UNO ile kontrolünü yapar.

●   Alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeye isteklidir.

●   Öğretmenlikte sürekli öğrenmenin önemini savunur.

●  Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİLİKLER

       A.MESLEKİ BİLGİ:

A1.Alan bilgisi

MESLEKİ BECERİ

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

TUTUM VE DEĞERLER

C4.Kişisel ve Mesleki Gelişim

ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 • Eğitim görevlileri olarak bu alan uzmanı akademisyenler, uzmanlar, ya da Arduino Uygulamaları Eğitmeni Sertifikası alan öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde 50 soruluk son test uygulanacaktır.
 • Faaliyet merkezi ve mahalli olarak planlanacaktır.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi
1.GÜN
·         Tanışma etkinlikleri 1
·         Temel elektronik kavramları (akım, gerilim, iletken,yalıtkan,devre çeşitleri, açık devre, kapalı  devre, kısa devre) tanıtımı 1
·         Basit bir ampül devresi yapımı 1
·         Direnç, led,  pil,jumper kablo, buton devre malzemelerinin tanıtımı ve devreye bağlanışları 1
·         Breadboard tanıtımı

·         Breadboard üzerine direnç,led, jumper ve pilden oluşan basit bir devrenin kurulumu, çalıştırılması ve arıza tespiti

2
2.GÜN
·         Avometrenin tanıtımı

·         Avometreile  pil ve direnç ölçümü

·         Avometre ile jumper kablonun sağlamlık kontrolü

·         Avometre ile butonun sağlamlık kontrolü

·         Potansiyometre, LDR, led elemanlarının tanıtımı

·         Avometre Pot, LDR, led elemanlarının sağlamlık kontrolü

2
·         Breadboard üzerine seri ve paralel direnç bağlama

·         Avometre ile toplam direnç bulma

1
·         Ohm kanunu anlatımı 1
·         Ohm Kanunu devresinin breadboard üzerine yapımı (Devrede ledin yanına bağlanan direncin ohm kanuna göre hesabı ve direnç değişimi ile ledin parlaklığının değişiminin gösterimi)

·         Avometre ile devreden geçen akımın ölçülmesi

2
3.GÜN
·         Potansiyometre ile led kontrolü devresinin breadboard üzerine yapımı

·         LDR ile led kontrolü devresinin breadboard üzerine yapımı

2
·         Programlama temel kavramları, Sayı sistemleri ve birbirine dönüşümlerinin anlatımı 2
·         Operatör ve kontrol yapıları (if) anlatımı 2
4.GÜN
·         2 sayının toplamını bulan programın algoritması 1
·         2 sayıdan büyük olanı bulan programın algoritması 1
·         Döngülerin anlatımı ve program algoritma örnekleri 4
5.GÜN
·         NS tabanlı programlamaya giriş 2
·         Arduino UNO tanıtımı 1
·         Tinkercadblock  programını kullanma ve  Arduino UNO ile bir ledin kontrolünün programını ve simülasyonunu yapma 2
            Ölçme Değerlendirme  ( Sınav) 1
Toplam(Saat) 30

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulamalı, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; süreç değerlendirmesinin yanı sıra 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır. 45 ve daha üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.
 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

 

2- ARDUINO UYGULAMALARI TEMEL SEVİYE KURSU

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 Mesleki Gelişim Programı 

ALAN ALT ALAN KODU
  Teknik Eğitim        Mekatronik 2.02.08.15.007

  ETKİNLİĞİN ADI:

Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 Bu etkinlik öğretmenleri “Arduino Uygulamaları Temel Seviye” konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinlerarası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyerin aşağıdaki yetkinliklere sahip olması beklenmektedir;

●  mBlock ara yüzünü kullanır.

●  Arduino UNO kartını tanır.

●  Blok kodlamayı yapar.

●  Breadboard kullanımını bilir.

●  Arduino UNO ile bir ledin kontrolünü yapar.

●  Arduino UNO ile 3 led ile animasyon yapar.

●  Arduino UNO ile trafik lambası uygulamasını bilir.

●  Arduino UNO ile karaşimşek uygulamasını yapar.

●  Butonun Arduino kartına bağlanış şeklini bilir.

●  Arduino UNO ile bir butonla bir ledin kontrolünü yapar.

●  Arduino UNO ile iki butonla bir ledin kontrolünü yapar.

●  RGB ledi tanır ve ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yapar.

●  Üç ayrı buton ile RGB ledin kontrolünü yapar.

●  RGB led ile rastgele renk elde etmeyi yapar.

●  Serial monitörü bilir.

●  Serial monitöre yazı yazdırır.

●  Analog ve dijital kavramlarını açıklar.

●  Arduino UNO kartının analog girişlerden okunan veriyi işler.

●  Analog girişe bağlı potansiyometreyi okuyarak seri ekrana yazdırır.

●  LDR’yi tanır ve ölçü aletiyle aydınlık- karanlıkta değişen direncini okur.

●  LDR ile bir ledi aydınlıkta yakıp karanlıkta söndüren program uygulamasını yapar.

●  TMP 36sensörünü tanır.

●  TMP 36 ile ortam sıcaklığını ölçerek ölçülen sıcaklığı seri ekrana yazdırır.

●  Ortam sıcaklığının durumuna göre 3 ledin kontrolünün uygulamasını yapar.

●  PWM sinyalini ve Arduino UNO kartındaki PWM çıkışlarını bilir.

●  PWM yöntemi ile bir ledin parlaklığını potansiyometreyle değiştirir.

●  Servo motoru tanır.

●  Arduino UNO ile servo motoru kontrol eder.

●  Buzzer ile ton kontrol uygulamasını yapar.

●  Ultrasonik sensörü tanır.

●  Ultrasonik sensör ile park sensörü uygulamasını yapar.

●  I2C LCD’yi tanır.

●  LCD’ye metin yazdırarak , yazdırılan metni kaydırır.

●   Karanlık ortamda ledi yakıp, perdeleri indiren ve bunu LCD ekranında yazdıran uygulama projesini yapar.

●  Alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeye isteklidir.

●  Öğretmenlikte sürekli öğrenmenin önemini savunur.

●  Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

ETKİNLİĞİN SÜRESİ:

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİLİKLER:

  A. MESLEKİ BİLGİ:

A1. Alan bilgisi

MESLEKİ BECERİ

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

TUTUM VE DEĞERLER

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ:

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Eğitim görevlileri olarak bu alan uzmanı akademisyenler, uzmanlar, öğretmenler ya da Arduino Uygulamaları Eğitmeni Sertifikası alan öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde 50 sorudan oluşan test uygulanacaktır.
 • Faaliyet merkezi ve mahalli planlanacaktır.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular Süresi
1.      GÜN
Tanışma etkinlikleri 1
mBlockarayüzü kullanımı ve Arduino tanıtımı 1
Blok Kodlama kavramı 1
Uygulama1:Breadboard üzerinde bir ledi yakıp söndürme uygulaması

Uygulama 2: Üç ledli animasyon uygulaması

2
Uygulama 3: Trafik lambası uygulaması

Uygulama 4: 6 ledli karaşimşek uygulaması

1
2. GÜN
Buton kullanımında pull-up ve pull-down bağlantılarının anlatımı

Uygulama5: Butona basınca ledi yakan, elimizi butondan çektiğimizde ledi söndüren program uygulaması

 

2

Uygulama 6: Birinci butona basıldığında ledi yakan ikinci butona basıldığında ise ledi söndüren program uygulaması 1
Serial monitör kullanımı ve seri haberleşme hızının anlatımı

Uygulama 7:Serial monitör ekranında ilk satırda isim soyisim ikinci satırda ise çalıştığı okul ismini 2 sn. aralıklarla gösteren uygulama

1
RGB lediniç yapısının anlatımı ve ölçü aletiyle kontrolü

Uygulama 8: RGB ledde kırmızı, yeşil ve mavi ledleri 1sn. aralıklarla yakıp söndüren program

Uygulama 9: RGB ledin her bir ledini 3 ayrı buton ile yakan ve yanan ledin ismini seri ekranda gösteren program

2
3.     GÜN
Analog ve dijital kavramlarının anlatımı

Arduino UNO kartının A0 –A5 analog girişlerinin tanıtımı

Analog girişten 10 bit  olarak okunan değerin desimal karşılığının anlatımı

1
Potansiyometrenin direncinin ayarlandığının ölçü aleti gösterimi

Uygulama 10: Analog girişten potansiyometre değerinin okunup seri ekranda gösterimi

Ayrıca okunan 10 bitlik değerin gerilime dönüştürülüp seri ekranda gösterimi

2
LDR’nin karanlıkta ve aydınlıkta ölçü aleti ile direncinin değiştiğinin gösterilmesi

Uygulama 11:LDR’ye seri bağlanan dirence göre analog girişten okunan değerinin değiştiğinin seri ekranda gösterimi

Uygulama 12: Karanlıkta ledi yakan aydınlıkta ledi söndüren program uygulaması

1
TMP 36 sıcaklık sensörünün tanıtımı ve Arduino UNO’ya bağlanış şeklinin gösterimi

Uygulama 13: Ölçülen ortam sıcaklığının seri ekranda gösterilmesi

1
Uygulama 14: Ölçülen ortam sıcaklığı 25 °C’nin altında ise yeşil ledi, 25°C – 30°C arasında ise sarı ledi, 30°C’nin üstünde ise kırmızı ledi yakan ve seri ekranda da hangi ledin yandığını gösteren program uygulaması 1
4.    GÜN
PWM sinyalinin anlatımı – PWM uygulamalarına yönelik örnek devrelerin anlatımı

Arduino UNO kartındaki PWM çıkışlarının gösterimi

Uygulama 15: Potansiyometre ile bir ledin parlaklığının ayarlanması

Uygulama 16: RGB ledinrandom renk uygulaması

2
Servo motor nedir? Nerelerde kullanılır? Anlatımı

Servo motorun Arduino UNO kartına bağlanışı

Uygulama 17: Servo motorun 0 -90 -180 derece arasında 1 sn aralıklarla hareketinin uygulaması

Uygulama 18: Servo motorun 0 ile 180 derece arasında sürekli gidip gelen hareketinin gösterilmesi

1
Buzzer anlatımı

Uygulama 19: Buzzer ile tone kontrol uygulaması

1
Ultrasonik sensör anlatımı

Uygulama 20: Ultrasoniksensör ile ölçülen mesafe 20cm-16cm arasında ise 1.kırmızı led yakan, 15cm -10cm arasında 2. Kırmızı ledi yakan, 10cm’den küçük olduğunda ise 3. Kırmızı ledi yakan ayrıca buzzer ile ton kontrolünü ayarlayan ve seri ekranda ölçülen mesafeyi yazdıran program.

2
5. GÜN
Seri LCD (I2C) ve Arduino UNO kartına bağlanışının anlatımı

Uygulama 21: LCD ekranında 1. Satıra isim 2. Satıra soyismini yazdıran program

Uygulama 22: LCD ile kayan yazı uygulaması

2
Proje Uygulaması: LDR ile ortamın aydınlığını algılayıp hava karardığında oda içerisindeki ledi yakan, pencerelerdeki servo motora bağlı olan perdeleri kapatan, aydınlıkta ise hem ledi söndüren hem de perdeleri açan, LCD ekranında  “ortam aydınlık” ya da  “ortam karanlık” yazan devre ve program tasarımı 3
Ölçme Değerlendirme  ( Sınav) 1
Toplam(Saat) 30

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulamalı, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; uygulamalı süreç değerlendirmesinin yanı sıra 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır. 45 ve daha üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.
 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.